ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Wednesday, July 29, 2015

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ ကြန္ပ်ဴတာကို ၾကိဳးမ့ဲခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္
မိုဘိုင္းဖုန္းေတြနဲ ကြန္ပ်ဴတာကို USB ၾကိဳးေတြအသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ ေလထဲကေန ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယခုနည္းဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ လုပ္ေဆာင္ေနသမၽွကို ကြန္ပ်ဴေပၚမွာ ေဖာ္ျပေပးေနမွာျဖစ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ဖုန္းကို အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းအတြင္းရွိ Messenger , Music ,Contacts,Find Phone, App ေတြနွင့္ Ringtone , My File , Video နွင့္ Photo , Screenshot ,Call Logos , Carmera , စတ့ဲ ဖုန္္းအတြင္းမွာရွိတ့ဲအရာေတြကို ဖုန္းမွလုပ္ေဆာင္ေနတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာတြင္ေဖာ္ျပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရန္ အေကာင့္န္ ့တစ္ခုဖြင့္ျပီး ယင္အေကာင့္န္ ့တစ္ခုထဲကို ကြန္ပ်ဴတာေရာ ဖုန္းမွာပါထည့္သြင္းျပီး Scan QR Code ရိုတ္ထည့္ကာ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယင္အေကာင့္န္ ့ကို
https://www.airdroid.com/en/signup/ တြင္ မိမိ Email နွင့္ password တို့အားထည့္သြင္းျပီး ျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာတြက္ AirDroid App ကို http://bit.ly/1I1qdnF တြင္ေဒါင္းယူျပီး Sing in ၀င္နိုင္ပါတယ္။
Android ဖုန္းတြက္ AirDroid App အား
http://bit.ly/1I937sW တြင္ေဒါင္းျပီး အေကာင့္န္ ့ Sing in ၀င္နိုင္ပါတယ္။
iOS ေတြတြက္ AirDroid App ကို
http://bit.ly/1LXO4J3 တြင္ေဒါင္းယူျပီး Sing in ၀င္နိုင္ပါတယ္။
အထက္ပါက့ဲသို့ အေကာင့္န္ ့တစ္ခုထဲကို ကြန္ပ်ဴတာ နဲ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြထဲ တူတူထည့္သြင္းျပီး Scan QR Code ထည့္ေပးလိုက္တာနဲ ဖုန္းနဲ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္သြားပါမည္။ Scan QR Code ကေတာ့ အေကာင့္န္ ့ထဲမွာေပးထားပါတယ္။
ခ်ိတ္ဆက္ျပီးရင္ေတာ့ မိမိတို့ဖုန္းမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ SMS ပို ့လာသည့္ စားမ်ားစတာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေပၚလာမွာျဖစ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ဖုန္းကိုအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ိတ္ဆက္ထားစဥ္ Wifi (သို ့) Mobile Internet ရွိထားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီးေတာ့ အသံုးျပဳတတ္လိမ့္မည္လို ့တင္ပါတယ္။
အာကာ
Software Guide
www.swln.info

No comments:

Post a Comment