ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, July 28, 2015

ဇာတ္ေပါင္း(၅၅၀)
*************
ဇာတ္ေတာ္ေပါင္း(၅၅၀)ကို ဗဟုသုတမ်ား ဆည္းပူးလို႔သည့္ ပုဂၢိိဳလ္မ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အလိုရွိပါက ေအာက္လင့္မွာ ေဒါင္းယူပါ။
(၁) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၁) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%281%2…
(၂) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၂) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%282%2…
(၃) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၃) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%283%2…
(၄) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၄) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%284%2…
(၅) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၅) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%285%2…
(၆) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၆) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%286%2…
(၇) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၇) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%287%2…
(၈) ဇာတ္(၅၅၀)ျမန္မာျပန္ အတြဲ(၈) https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%288%2…
(၉) ဇာတ္(၅၅၀) စကားေျပ အႏွစ္ခ်ဳပ္ https://www.dropbox.com/…/%E1%81%85%E1%81%85%E1%81%80%20%E1…

No comments:

Post a Comment