ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, July 28, 2015

ေျမကြက္ဝယ္ယူသူမ်ား သတိျပဳစရာ

Myanmar Property News | 28 July 2015
ေျမကြက္ဝယ္ယူသူမ်ား  သတိျပဳစရာ
တစ္ခ်ဳိ႕ေသာစာဖတ္သူမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Company Facebook Page Message Box မွတစ္ဆင့္ ေျမ၀ယ္ခ်င္လုိ႔ ဘယ္လုိမ်ား ၀ယ္ရမလဲဆုိတဲ့   ေျမ၀ယ္နည္းမ်ားကို ေမးျမန္းလာတဲ့အတြက္ ဒီတစ္ပတ္ ေျမ၀ယ္ယူပံု ေလးကုိေရးသားတင္ဆက္လုိက္ ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတုိ႔ ဟာဂရံေျမတစ္ကြက္ကုိ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ရွင္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ ဆုိပါစို႔။ဒါဆုိပထမဆံုးလုပ္ရမယ့္အလုပ္ကေျမေစ်းကုိညွိရပါမယ္။ ပိုင္ရွင္ေခၚေစ်းနဲ႔ လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ ေပးႏုိင္မယ့္ေစ်းကုိညွိရပါမယ္။ ေစ်းညွိၿပီးလို႔ ႀကဳိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ၀ယ္ယူမည့္ေျမကြက္ရဲ႕ ဂရံေျမခြန္ႏွင့္ အေရာင္း အ၀ယ္စာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိေတာင္းယူၾကည့္႐ႈ ႕ၿပီးအမည္ေပါက္ေျမပိုင္ရွင္ကေရာင္းျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ ကုိေလ့လာရပါမယ္။ အမည္ေပါက္ေျမပိုင္ရွင္ ေရာင္းသည္ဆုိပါက အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္ စရံေငြ ေပးေခ်လို႔ရပါၿပီ။ စရံေငြ အခ်ဳိ႕ ေပးေခ်သည့္ေန႔၌ ယင္းေျမကြက္၏ ေျမဂရံမူရင္းအားမွန္ကန္ျခင္း ရွိ / မရွိ သက္ဆုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (သို႔) အုိးအိမ္ဦးစီးဌာန အစရွိသည္တုိ႔၌ သြားေရာက္စစ္ေဆးရပါမည္။မွန္ကန္ပါက ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ မိတၳဴတစ္စံုကူးယူထားရပါမည္။ ၎အျပင္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ၌ ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စရံေငြတခ်ဳိ႕ေပးေခ်ထားၿပီးျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္လုိသူမ်ားရွိပါက လာေရာက္ကန္႔ကြက္ႏုိင္ ေၾကာင္း သတင္းစာေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းရပါမည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ အတြက္ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္အား ၎၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အေရာင္းေျမပံုကူးယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိရပါမည္။သတင္းစာ၌ ကန္႔ကြက္ရန္ ရွိ/မရွိ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းၿပီး (၁၄) ရက္ျပည့္သည့္တုိင္ လာေရာက္ကန္႔ကြက္ မည့္သူမရွိပါက အေရာင္းအ၀ယ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးက်န္ေငြအား ၀ယ္ယူသူမွ   ေရာင္းခ်သူသုိ႔   ေပးေခ်မည့္ေန႔တြင္   ေရာင္းခ်သူထံမွေရာင္းခ်မည့္  ေျမကြက္ ႏွင့္တကြ ဂရံမူရင္း၊ ေျမခြန္မူရင္း၊ ေရခြန္မူရင္း၊ မီတာခြန္ႏွင့္ ယင္းေျမကြက္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မူရင္းအားလံုးကုိ ၀ယ္ယူမွေတာင္းခံရမည့္အျပင္ ယင္းေျမကြက္အား ၀ယ္ယူသူအမည္ေပါက္ေရးအတြက္ ၀ယ္သူမွ စရိတ္စကက်ခံေပးၿပီးေရာင္းခ်သူမွ သက္ဆုိင္ရာ ႐ံုးဌာနအသီးသီးတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာက္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္၌ ကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ေရာင္းခ်သူအေနႏွင့္ ၀ယ္ယူသူအမည္ေပါက္ေရးအတြက္ ႐ံုးဌာနအသီးသီးတြင္ လုိက္လံေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိပါကေရာင္းခ်သူ အားရန္ကုန္ၿမဳိ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပံုတင္႐ံုး၌ ယင္းေျမကြက္အားစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ ခြင့္အတြက္ အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊဲစား (S.P) ကုိေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Ref : Myanmar property news
Posted By : Wai Phyoe AungAre you Real Estate Agent?

Get online with Shwe Proeprty Now !!!Shwe Property Newsletter Signup

Myanmar Architect Palace Development Co., Ltd

Get Shwe Property App from google play

Related Articles

Like Shweproperty on Facebook


No comments:

Post a Comment