ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, September 16, 2014

ျမန္မာေဖာင့္မ်ိဳးစံု
ျမန္မာေဖာင့္မ်ိဳးစံု ကိုCollectionလုပ္ျပီးတင္ေပးထားပါတယ္။ေဖာင့္ အမ်ိဳးအစား(၁၀၂)ခု ရွိပါတယ္။ လိုအပ္ပါ ကေဒါင္းက်ပါကုန္။

(1)Smart Zawgyi and Smart Zawgyi pro font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZyUL7ZWbdtXRmN2xSz36gKnitqrF7RaOt7


(2)Dance Zawgyi font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCOL7ZvDAVHIQrBRfbtPlxVA1LkYlwOg3X

(3)Fepfz Font Version အစံု
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZwOL7Z9UztEHa8ejfGwXeyheUUFbPIJsWy

(4)Flower Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZKOL7ZWQJ35m2hh2uiC91mBE1SqQTVbtQy

(5)Zawgyi Flower Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ0UL7ZtyMDxVTWDvkwjyGYdgNUkRTzg4oV

(6)Smart Zawgyi Apk(ဇ) Version အစံု
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ7UL7ZhoS9S8oWsN8qQ7IU6broB74nhjIV

(7)Sanpya font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZiOL7ZGANNK7R2EUL85jExX0dg6Ymofx3V

(8)San Myanmar Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZGOL7Zf8boVbb0VdzKl8Jn2rYG8RV2wrHV

(9)padauk Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZNOL7Z5P6xMqTrK8y37yuBPUiebumy3TK7

(10)Beik Tha Noe Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZPOL7ZsEMtGVHlLMXej7ohwHFpU7iqGf7k

(11)Pyin Oo Lwin Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ3OL7ZcMrSjq6iYrpWI6aO3iuzaYhTSFbk

(12)ျမန္မာစာလံုးလွFont(၁၀)ခု
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZOOL7ZE2HhJ4xdAMQ4DKn2xRzRs7SwidGy

(13)Shan Font and Shan Keyboard
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZrOL7ZB6HrPcnRcqyVPBwqnFytg5uwiUhX

(14)ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္မ်ိဳးစံု
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpUL7Z3EF2TPQdyj5yGR9Gch4R2XYgU15k

(15)Zawgyi Ghost Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ5UL7Z1NzDKFowMIk88AMouzzUouDN7BAV

(16)Other Font
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZUOL7Z0TqXSDJPCL81rx9rdEYeJ74zJil7

(17)True Original Font
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZVUL7ZxoTc0gYWg4YFKOb2hf5BzSRNXCAV

(18)MMSD Smart Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ6OL7ZvJd6gvY1gQ4LK9J3jwPhGVmhKcmX

(19)Sony Font.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZXUL7ZlDnGVQfYN8FvYKcjaSzYGuI95ibk

(20)Zawgyi One Filp Font(အစံု)
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZJUL7ZwiOkrQUenpYlqBe6B7lpLVNNuLyy

(21)Joy Mobile.ttf(Ko Nay Shein Oo)
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZlOL7Zl4rRp1pPYGzar1OYyjlq87f5tjvV
(22)Joy Mobile sony.ttf(Ko Nay Shein Oo)
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqOL7ZWRSjkI2ilLVpLPsJiNS2t5A02Hhk

(23)MM Font
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZtOL7ZcFne5E7koMQJsGhGQ77dYRhp6JSy

File အားလံုးအတြက္ Link
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpNL7ZaBXuWBJc73X5EMCokMyyWkJosIoV

No comments:

Post a Comment