ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, February 25, 2014

Visa သက္တန္းတိုး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္မိမိ ပတ္စပို ့(Passport) သည္ အနီေရာင္ ျဖစ္ပါက စာအုပ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း Vissa ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

        မိမိ ပတ္စပို ့(Passport) သည္ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါက စာအုပ္သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း Vissa ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။မိမိ Vissa သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ကုန္ဆံုးမည့္ ၁ လ အလိုတြင္Vissa၂ ႏွစ္ထပ္မံ၍သက္တမ္းတိုးရပါမည္။

        မိမိ Passport သည္ အနီေရာင္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာအုပ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ ပါသည့္ျဖစ္၍ Vissa ၂ ႏွစ္ ထပ္တိုးရန္ မေလာက္ပါ။
      ထို ့ေၾကာင့္
မိမိသည္စာအုပ္သက္တမ္းတိုးရမည္ျဖစ္၍ပထမဦးစြာ ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) 
ကိုအရင္ဦးဆံုးတိုးထားရပါမည္။ စာအုပ္သက္တမ္းတိုးရန္ ျမန္မာ အက်ိဳးေဆာင္ မ်ားစြာရွိပါသည္။
 စာအုပ္သက္တမ္း တိုးၿပီးလွ်င္ မိမိစာအုပ္သည္ ၃ ႏွစ္ ရမည္ျဖစ္ ၿပီးစုစုေပါင္း စာအုပ္သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ ရရွိသြားပါမည္။ ထိုမွသာ ထိုင္း Vissa ၂ ႏွစ္သက္တမ္းတိုး၍ ရႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္ ခရမ္း ေရာင္ မ်ားေနျဖင့္
ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) တိုးရန္ မလိုအပ္ပါ။

        စာအုပ္ခရမ္းေရာင္ မ်ားသည္ စာအုပ္သက္တမ္း ၆ နွစ္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
        မိမိ Vissa သက္တမ္းသည္ ၁ လေအာက္ အလို ျဖစ္ရမည္။ မိမိ Vissa သက္တမ္းသည္ ၁ လ အထက္ ရွိေနလွ်င္ ထိုင္း Vissa ရံုးတြင္သက္တမ္းတိုး၍ မရေသးပါ။ Vissa သက္တမ္းတိုးရာ ဌာနတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုလွ်င္ သူေဌး စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုႏွင့္ Workpermit ရွိရပါမည္။   (ခၽြင္းခ်က္)..... ျမန္မာ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ား ထံအပ္ႏွံျပဳလုပ္လွ်င္ သူေဌးစာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု ႏွင့္ Workpermit  မလုိပါ။

Vissa သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

(၁)  ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) ၃ နွစ္ တိုးထားသည့္ တံဆိပ္တံုး(စာအုပ္
       အနီေရာင္မ်ားအတြက္သာ)
(၂)  ဘက္သံေထာက္(ေထာ္ေလာ္စံပတ္) မိတၱဴ
(၃)  ၂ လက္မ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု
(၄)  ပတ္စပို ့(Passport) စာအုပ္
(၅)  မိမိ သူေဌး စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု(သူေဌးေနရပ္လိပ္စာ၊ ကုမၸဏီ လိပ္စာ၊ သူေဌးမွတ္ပံုတင္
       အစရွိသျဖင့္.....)
(၆)  စာအုပ္ ခရမ္းေရာင္ မ်ားေနျဖင့္ နံပါတ္(၁) အခ်က္ မလိုအပ္ပါ။

ဗီဇာ(Vissa) သက္တမ္းတိုးရန္ က်သင့္ေငြမ်ား

(၁)  ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) ၃ ႏွစ္ တိုးထားသည့္တံဆိပ္တံုးသည္
       မိမိကိုယ္တိုင္ျမန္မာသံရံုးတြင္ သြားေရာက္တိုးလွ်င္ ၁၅၀ဘတ္  ျမန္မာအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအား
       အပ္ႏွံလွ်င္ ၃၅၀ ဘတ္ (စာအုပ္ အနီေရာင္ မ်ား အတြက္သာ)
(၂)  ဗီဇာ(Vissa) ေၾကး ၁၉၀၀ ဘတ္
    ဤေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ သက္တမ္းတိုး ရမည့္ အခေၾကးေငြ မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မိမိအား တာ၀န္ယူထားသည့္ သူေဌး စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံု ႏွင့္ Workpermit ရွိထားရမည္။

ျမန္မာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုး မ်ားထံတြင္ Vissa သက္တမ္းတိုးရန္ သြားေရာက္အပ္ႏွံ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္

(၁)  ဘတ္သံေထာက္(ေထာ္ေလာ္စံပတ္)မိတၱဴ
(၂)  ၂လက္မဓါတ္ပံုတစ္ပံု
(၃)  ပတ္စပို ့(Passport)စာအုပ္ ေပးထားရပါမည္။
        က်သင့္္ေငြ မွာ ....
(၁)  ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) ၃ ႏွစ္ ၃၅၀ ဘတ္(စာအုပ္ အနီေရာင္ မ်ားအတြက္သာ)
(၂)  Vissa သက္တမ္းတိုး ၃၅၀၀ ဘတ္ (သူေဌးစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ Workpermit မလုိအပ္ပါ ၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ရံုးသို ့မသြားရပါ)

သတိျပဳရန္......
    ျမန္မာဘက္ျခမ္း(စာအုပ္သက္တမ္း) ၃ နွစ္ တိုးထားသည့္ သူမ်ားအေန ျဖင့္ စာအုပ္သက္တမ္းတိုး ခ ၃၅၀ ဘတ္ေပးရန္မလိုပါ။ ျမန္မာအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါလွ်င္ Vissa သက္တမ္းတိုးခ ၃၀၀၀ ဘတ္ သာလွ်င္ က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Vissa ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ အား လိုအပ္လွ်င္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ သြားပါမည္။

No comments:

Post a Comment