ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Tuesday, February 25, 2014

Myanmar Thai Mou News Provider : ရက္(၉၀) နွင့္ ဒဏ္ေငြ

Myanmar Thai Mou News Provider : ရက္(၉၀) နွင့္ ဒဏ္ေငြ: ထုိင္းနိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ရက္(၉၀) တြင္ တစ္ၾကိမ္ မိမိတုိ. အလုပ္လု...

No comments:

Post a Comment