ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, October 23, 2016

Crystal Genïus to ကြန္ျပဳဴတာဆိုင္ရာ ေမးျမန္ႏိုင္ေသာဂရု
13 hrs ·
ကြန္ပ်ဴတာမွာ 32-bit Windows OS တင္မလား၊
64-bit Windows OS တင္မလား
ဆိုတာ မေျပာခင္ Processor
(CPU) အေၾကာင္းကို ဦးစြာ အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
32bit နဲ႔ 64bit Processor
.........................................
Processor တစ္လံုးရဲ႕ အတြင္းပိုင္းမွာ Register ဆိုတဲ့ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခု ႐ွိပါတယ္။ Processor မွ လက္႐ွိ execute လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့
data မ်ားကို ထည့္ထားတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။
Processor ထဲမွာ data/ instruction ေတြ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ
ေပးပို႔သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ Internal Data Bus ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုလည္း ႐ွိပါတယ္။ ၎ Internal data bus ေပၚမွာ တစ္ႀကိမ္
တြင္ data ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ထိ သယ္ယူေပးႏိုင္ သလဲဆိုတာ
Register ရဲ႕ size အေပၚ မူတည္ပါတယ္။
32bit register သံုးထားတဲ့ processor ကို 32-bit Processor
ဟု ေခၚၿပီး 64bit register သံုး ထားတဲ့ processor ကို 64-bit
Processor ဟု ေခၚပါတယ္။
Intel မွ ထုတ္ေသာ 80386 မွစၿပီး Pentium 4 processor မ်ားထိ
32-bit register မ်ားကိုအသံုးျပဳ ထားပ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 32-bit
processor နဲ႔ တပ္ဆင္ထားတဲ့ Computer မ်ားမွာ 32-bit
Windows OS နဲ႔ Application မ်ားကိုသာ Install လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
64-bit Windows OS နဲ႔ Application မ်ားကို Install လုပ္လို႔
မရႏိုင္ပါဘူး။
Intel ရဲ႕ Pentium Dual Core ေလာက္ကစၿပီး ယေန႔အထိ
Processor မ်ားတြင္ေတာ့ 32bit နဲ႔ 64bit register ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ပါ႐ွိတဲ့
အတြက္ 32-bit OS ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 64-bit OS ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။
32-bit Windows ႏွင့္ 64-bit Windows
..............................................................
64-bit CPU နဲ႔ computer ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ 64-bit Windows ကို အသံုးျပဳသင့္ၿပီး ၎ Windows အတြက္ 64-bit Driver မ်ား တင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
32-bit Windows ကို သံုးမည္ဆိုပါက CPU တစ္လံုး ကို စြမ္းရည္ျပည့္
အသံုးမခ်သလို ျဖစ္ေနပါမယ္။
ယခုေနာက္ပိုင္း model ျမင့္ Laptop ေတြအခ်ဳိ႕မွာ ဆိုရင္ 64-bit OS
အတြက္ပဲ Driver ထုတ္ေပးၿပီး 32bit အတြက္ driver support
မလုပ္ေတာ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၎ Laptop မ်ားကို 32-bit Windows
တင္သံုးလို႔ရေသာ္လည္း driver install လုပ္တဲ့အခါ component device အားလံုးအတြက္ driver ႐ွိမည္ မဟုတ္ေပ။
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က RAM (memory capacity) နဲ႔
ဆက္စပ္မႈပါပဲ။
32-bit Windows OS ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး support လုပ္ႏိုင္ တဲ့ RAM
ပမာဏဟာ 4GB အထိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ 32-bit
Windows သံုးထားရင္ computer မွာ RAM ကို 4GB ထက္ေက်ာ္
လြန္ေအာင္
အသံုးျပဳ၍ မရပါ။ (ဥပမာ. 6GB တပ္ထားပါက ပိုတဲ့ 2GB သည္ အပို
waste ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။)
RAM ကို 4GB ထက္ပိုသံုးထားပါက 64-bit Windows ကိုသာ
အသံုးျပဳသင့္ၿပီး 64-bit Windows ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး support လုပ္ႏိုင္တဲ့
RAM ပမာဏဟာ 16.8 million terabyte ထိ ျဖစ္ပါတယ္။
Computet တစ္လံုးမွာ RAM အမ်ားဆံုး တပ္ဆင္ႏိုင္ မႈသည္
Motherboard ရဲ႕ Chipset အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါေသးတယ္။ Motherboard chipset ရဲ႕ RAM support လုပ္ႏိုင္မႈသည္ 16 GB
ဆိုပါက RAM ကို 16GB ထက္ ပိုတပ္၍ မရေပ။
Windows 64-bit သံုးမည္ဆိုလွ်င္ ဆက္စပ္ device မ်ားအတြက္
64-bit driver မ်ား install လုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး Application မ်ားကေတာ့
32-bit ေရာ 64-bit ပါ install လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ Apps မ်ားကေတာ့
64-bit apps မ်ားသာ တင္လို႔ ရပါတယ္။
(ဥပမာ. Adobe Premier CS 5 software ဆိုရင္ 64-bit Windows
ေပၚမွာသာ သံုးႏိုင္ပါတယ္။)
64-bit Windows OS အသံုးျပဳပါက 3D Game မ်ား၊ 3D Aimation, Graphic app မ်ားကုိ သံုးသည့္အခါ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္
သည့္အတြက္ 64-bit Windows OS အသံုးျပဳမႈမွာ ပိုမိုတြင္က်ယ္
လာၿပီး ျဖစ္သည္။

#Credit Origin

No comments:

Post a Comment