ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Sunday, May 8, 2016

PageMaker မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ စာမ်ားစတင္ရိုတ္ျခင္း

No comments:

Post a Comment