ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, April 25, 2015

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : ကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးလာျခင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းန...

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ : ကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးလာျခင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းန...: ကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးလာျခင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 1.သင့္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သည္ အသုံးျပဳေသာ စက္လည္းပတ္ေစေသာ ပရုိဂရမ္းမ်ား (...

No comments:

Post a Comment