ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္

ပညာသည္ပိုသည္မရွိအျမဲလိုအပ္ပါသည္
ပညာမ်ားကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဆရာၾကီးမဟုတ္ပါမသိေသးတာေတြရွိပါသည္

Saturday, August 27, 2016

MOI Webportal Myanmar
5 hrs ·
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ facebook လိပ္စာမ်ား
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
၁။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/mofamyanmar/?fref=ts

၂။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/…
၃။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ Facebook
https://www.facebook.com/yezarnimedia/?fref=ts
ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ Facebook
https://www.facebook.com/fsd.gov/?fref=ts
၄။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/modofmm/
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Facebook
https://www.facebook.com/Cincds/?fref=ts
၅။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/www.mba.gov.mm/?fref=ts
၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/state.counsellor/?fref=ts
၇။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
MRTV Facebook
https://www.facebook.com/mrtvwebmediaportal/
ျမန္မာ့အလင္း Facebook
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/
ေၾကးမုံ Facebook
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/
၈။ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/ministryofculturenews/?fref=ts
၉။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MOALI-856035207842238/?fref=ts
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန Facebook
https://www.facebook.com/doamoali/?fref=ts
ေမြးေရေက်းလက္ Facebook
https://www.facebook.com/malioffice/?fref=ts
၁၀။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/MyanmarDCA/?fref=ts
မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/dmhmoezalanaypyitaw/?fref=ts
၁၁။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/%E1%80%9E%E1%80%9A%E1%80%B6%E1%80…/
၁၂။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MinistryOfElectricityandEnergy.M…/…
၁၃။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/pages/Ministry-of-Industry-Myanmar/789805037748400?fref=ts
၁၅။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/mocommerce/
၁၆။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
https://www.facebook.com/dhenpw/?fref=ts
၁၇။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/…
၁၈။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၉။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/?fref=ts
၂၀။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/profile.php…
၂၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
https://www.facebook.com/moht.mm/
၂၂။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန
၂၃။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
https://www.facebook.com/uecmyanmar/

No comments:

Post a Comment